E T.MERR.SHME… NJE Ç.IFT SAPO U MARTUA DHE H.UMB J.ETEN NE AK.SIDENT TRA.GJIK

Vetëm pak minuta pas ceremonisë së martesës, një ç.ifti i ri në Teksas kanë v.dek.ur në një a.ks id.ent me makinë. Ç.ifti sapo kishte dalë nga g.jyk.ata kur ndodhi ak.si.den.ti.

Har.ley Morgan, 19 vjeç dhe Rhiannon Boud.reaux, 20 vjeç, v.diq ën në qytetin Orange.

Ata dolën nga parkingu dhe hynë në autostradën 87 kur makina e tyre u p ërp las me një f.uo.rids.trad.ë që po tërh.iqte një rimorkio të nga.r.kuar me një traktor.

Në një makinë pas tyre ndodhej nëna dhe motra e dhëndrit, që u bënë dë shmi tarë të a ksi den tit t ra g ji k.

“Pashë fëmijën tim të v d ist e,”-tha nëna e Har.ley Morgan, Kennia për KFDM. “Jam akoma e m bul uar me gja.ku.n e djalit tim sepse po përpiqesha ta nxir rja nga makina. Është një imazh që do më n dje kë gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës. Asnjëherë nuk do më lar goh et imazhi kur fuoris trada p ë rpl as i fëmijën tim dhe e v r a.u.”